رشته های مهندسی


رشته های مهندسی

گرایش های مهندسی

مهندسی برق‏

مهندسی بیوسیستم

مهندسی دریا‏

مهندسی شهرسازی

مهندسی شیمی‏

مهندسی صنایع‏

مهندسی عمران

مهندسی معدن‏

مهندسی منابع طبیعی

مهندسی مواد‏

مهندسی مکانیک‏

مهندسی نساجی‏

مهندسی نفت

مهندسی نفت‏

مهندسی هسته ای

مهندسی پزشکی‏

مهندسی کامپیوتر‏

مهندسی کشاورزی